§1 Definicje

 1. Administrator: International Lottery, Gaming and Betting Consultants sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 4. Materiały – materiały edukacyjne udostępniane Użytkownikom między innymi za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługa – płatna usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Gaming Masterclass oraz udostępnieniu Materiałów edukacyjnych. Szkolenie Gaming Masterclass to wysoko specjalistyczne szkolenie, skierowane głównie do kadry zarządzającej oraz wykwalifikowanych specjalistów.
 6. Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem serwisu DotPay lub przelewu.
 7. Serwis – serwis internetowy www.gamingmasterclass.pl.
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o Szkolenie oraz dostęp do Materiałów.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Administratorem.

§2 Warunki ogólne

 1. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Administrator nie pobiera żadnych opłat z tytułu komunikacji z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość. Użytkownik poniesie te koszty wyłącznie w wysokości wynikającej z umowy jaka łączy go z podmiotem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 3. Wszystkie materiały umieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Materiały nie mogą być rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Administratora.
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę DotPay. Użytkownicy mogą korzystać z przelewów tradycyjnych lub internetowych.
 5. Umowa zawierana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu zakupu Usługi, Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się na stronie Serwisu pod adresem www.gamingmasterclass.pl
 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora płatności dokonanej przez Użytkownika.
 3. Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w formie wybranej przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 4. Użytkownik uzyskuje prawo do uczestnictwa w Szkoleniu oraz prawo dostępu do Materiałów po uiszczeniu płatności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 5. Usługa zostanie zrealizowana poprzez: przeprowadzenie szkolenia, w terminie i godzinach wskazanych na stronach Serwisu oraz przez przygotowania i udzieleniu Użytkownikowi dostępu do Materiałów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści przekazywane przez osoby prowadzące Szkolenie oraz zawarte w Materiałach stanowią poglądy ekspertów prowadzących Szkolenie, co oznacza, iż mogą one odbiegać od jego poglądów, poglądów doktrynalnych, czy np. orzecznictwa sądowego.
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie, za porozumieniem Stron.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. Ustawy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsument , na formularzu dostępnym pod adresem A lub w innej formie zgodnej z ww. ustawą.
 3. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.  ustawy o prawach konsumenta.
 6. Użytkownikowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Administrator informuje niniejszym o tym przepisie Użytkownika.
 7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczył inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Rękojmia

 1. Administrator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych (rękojmia – odpowiedzialność za wady).
 2. Administrator w terminie trzydziestu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres reklamacyjny, w szczególności do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał oświadczenie lub żądanie Użytkownika.
 3. Administrator o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Użytkownika wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności oraz Regulaminie korzystania ze strony www.gamingmasterclass.pl, które dostępne są na ww. stronie internetowej.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulaminu oraz żaden z jego zapisów nie mają na celu naruszenia praw Użytkownika, ani nie będą interpretowane w sposób dążący do naruszenia tych praw.
 2. O ewentualnych zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Stosowne powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin w Serwisie. Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu formularza.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.